Vzorové odstoupení od smlouvy

Poučení o právu SPOTŘEBITELE na odstoupení od smluv uzavřených mimo prostor sloužící k podnikání a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

 

  1. A) Poučení o právu odstoupení od smlouvy
  2. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po převzetí zboží (Předmětu koupě).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího, kterým je Monika Tesarčíková, se sídlem Ostrava, Krásné Pole, Stádlo 420/34, IČO: 731 54 725, email: info@ulticare.cz, a to formou jednostranného právního jednání, tedy dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího nebo emailem na výše uvedenou emailovou adresu prodávajícího.

Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaše povinnost.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/-a, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Vezměte prosím na vědomí, že platba Vám bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo dříve, prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

  1. a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Monika Tesarčíková, se sídlem Stádlo 420/34, 725 26 Ostrava 26. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Po dohodě je možné, abychom vyzvednutí zboží zajistili osobně v místě jeho dodání.

  1. b) Náklady spojené s vrácením zboží

Vezměte prosím na vědomí, že při odstoupení ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

|Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zboží by tak mělo být vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste zboží převzal. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že bude vrácené zboží nekompletní, opotřebené či poškozené, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody tímto jemu vzniklé a Prodávající je oprávněn uplatnit vůči Vám nárok na tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží a tento nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny, tedy může vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

 

Spotřebitel svým podpisem níže stvrzuje, že se s tímto Poučením o právu na odstoupení pro Spotřebitele seznámil, jakož i mu byl předán formulář vzorové odstoupení od smlouvy.

V______________ dne _____________

____________________________________________
(zde uvést jméno, příjmení hůlkovým písmem a podpis)

B) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:         Monika Tesarčíková

                        IČO: 731 54 725

se sídlem Stádlo 420/34, 725 26 Ostrava 26

e-mail: info@m-therapy.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Datum obdržení zboží : _______________________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele : ________________________________________________

Adresa spotřebitele : _________________________________________________________

V_________­_______ dne ___________

________________________________

podpis spotřebitele