Informace pro zákazníky – spotřebitele před uzavřením smlouvy

Spotřebitel:
Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Smlouva se spotřebitelem je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem.

Vstupuje – li do obchodního vztahu s prodávajícím, Monika Tesarčíková, DiS. se sídlem Ostrava, Krásné Pole, Stádlo 420/34, IČO: 731 54 725, spotřebitel, řídí se tyto vztahy vedle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, rovněž dalšími právními předpisy zajišťujícími ochranu spotřebitele v právních vztazích s podnikateli, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1) Vymezení základních pojmů

Prodávající:
Monika Tesarčíková, DiS.
IČO: 73154725
se sídlem Stádlo 420/34, 725 26 Ostrava 26
Tel.: +420 775 050 128
E-mail: info@m-therapy.cz

2) Cena zboží, daně, poplatky a jiné platby

Cena zboží bude zákazníkovi sdělena na základě jeho poptávky, kterou může učinit prostřednictvím emailu, telefonicky nebo při osobní návštěvě. Vzhledem k tomu, že Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, bude Spotřebiteli sdělena vždy cena bez této daně, jakož i cena konečná, tedy zahrnující příslušnou daň z přidaného hodnoty.

Prodávající akceptuje platbu ceny za zboží jak v hotovosti, tak bezhotovostním převodem na účet prodávajícího dle volby kupujícího.

Prodávající dodá zboží do místa určení kupujícího v České republice, a to na své náklady.

Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách
https://www.m-therapy.cz/
je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

Cena zboží bude zákazníkovi sdělena na základě jeho poptávky, kterou může učinit prostřednictvím emailu, telefonicky nebo při osobní návštěvě. Vzhledem k tomu, že Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, bude Spotřebiteli sdělena vždy cena bez této daně, jakož i cena konečná, tedy zahrnující příslušnou daň z přidaného hodnoty.

Prodávající akceptuje platbu ceny za zboží jak v hotovosti, tak bezhotovostním převodem na účet prodávajícího dle volby kupujícího.

Prodávající dodá zboží do místa určení kupujícího v České republice, a to na své náklady.

Zákazník - spotřebitel má v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména pak v souladu s ustanovením § 1818 a § 1829 občanského zákoníku) právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy lze písemně, a to doručením písemného odstoupení na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronickou formou, a to zasláním e-mailu na adresu info@m-therapy.cz. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formuláře. Podrobnosti ohledně uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření včetně vzorového formuláře jsou obsaženy v samostatném dokumentu označeném Poučení o právu SPOTŘEBITELE na odstoupení od smluv uzavřených mimo prostor sloužící k podnikání a vzorový formulář pro odstoupen od smlouvy.

4) Odpovědnost za vady, záruka

A) Zákonná odpovědnost za vady zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku za to, že zboží nemá v době jeho převzetí Zákazníkem vady. Toto se však nevztahuje na vady, na jejichž existenci byl Zákazník upozorněn a s ohledem na ně bylo zboží prodáváno za nižší cenu. Prodávající zejména odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Lhůta pro uplatnění nároků z vady zboží Zákazníkem (tedy vady, kterou zboží trpělo již v době jeho převzetí Zákazníkem a která se u zboží v této lhůtě projevila) činí dle zákona 24 měsíců od jeho převzetí, přičemž projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, nebyl-li prokázán opak. Tyto nároky však Zákazník nemá

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Zákazník má v případě, že zboží trpělo při jeho převzetí vadou, právo:

 • požadovat dodání nové věci bez vad nebo výměnu její součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a není-li dodání nové věci (výměna součásti) možné, odstoupit od smlouvy,
 • je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo pouze na odstranění vady (nikoliv dodání nové věci či výměnu její součásti),
 • pokud Zákazník od smlouvy dle výše uvedeného neodstoupí/neuplatní právo na dodání nové věci (výměnu její součásti)/na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, stejně tak, pokud Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad (vyměnit její součást)/věc opravit, pokud nezjednává nápravu v přiměřené době či pokud by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné potíže,
 • právo na dodání věci/výměnu součásti/odstoupení od smlouvy má Zákazník i v případě, že věc nemůže řádně užívat v důsledku odstranitelné, avšak opakovaně se vyskytující vady (nejméně třetí výskyt), nebo v důsledku většího počtu odstranitelných vad (alespoň tři).

Kupující sdělí Prodávajícímu jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

B) Záruka za jakost zboží

Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady poskytuje Prodávající Zákazníkovi záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců, pokud není individuálně dohodnuta jiná záruční doba. Záruka běží od data převzetí zboží Zákazníkem a podpisu záručního listu.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé nevhodným zacházením nebo nevhodným čištěním,
 • poškozením kabeláže, pokud toto bylo způsobeno nevhodným používáním nebo zacházením,
 • vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením Zákazníka popř. třetí osoby,
 • vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí),
 • opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku.

Záruka pozbývá platnosti, jestliže:

 • zboží nebylo používáno v souladu s návodem k obsluze či
 • nekvalifikovaná osoba provedla na výrobku jakýkoliv zásah nebo opravu.

Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tedy zejména zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je Zákazník povinen reklamovat ihned. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou nebo objednávkou.

C) Uplatnění práv z vad dodaného zboží (způsob reklamace)

Uplatnění práv z vad dodaného zboží, tedy reklamaci, je Zákazník povinen učinit písemně a prokazatelně ji doručit prodávajícímu poštou na adresu jeho sídla (Stádlo 420/34, 725 26 Ostrava 26) nebo e-mailem (info@m-therapy.cz).

D) Vyřízení reklamace

O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Zákazníkem. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

V případě neoprávněné reklamace, tj. v případě, kdy Zákazník věděl nebo měl a mohl vědět, že Prodávající za vadu neodpovídá (např. z důvodu, že ji sám Zákazník způsobil), je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které Prodávající vynaložil v souvislosti s neoprávněnou reklamací, např. náklady na zpracování posudku apod.

5) Mimosoudní řešení sporů

Vzniklé spory z uzavřených smluv může spotřebitel řešit prostřednictvím mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřených smluv je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz. Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

Neobsahuje-li tato Informace veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, budou tyto údaje sděleny Spotřebiteli v textové podobě nejpozději do okamžiku dodání zboží.

Monika Tesarčíková